Сигнално-охранителна техника

Монтаж на СОТ - Сигнално охранителна техника

 

Използването на сигнално – охранителна техника за охрана на обекти е специализиран вид охрана, включваща проектиране, монтаж, използване и поддържане на съответна техника за опазване, защита и сигнализиране на обекти.

На пазара съществува голямо разнообразие на предлагани видове локални системи за обектова охрана със сигнално-известителна техника, за чието поддържане и обслужване е необходимо осигуряването както на подходяща техника, така и наемането на специално обучени лица, притежаващи необходимата степен на техническа грамотност и образователен ценз.При изграждането на ефективна сигнално-охранителна система се изисква методически подход, позволяващ съпоставяне на възможностите за реализация на преследваните цели с разполагаемите ресурси.Също така е необходимо да се спазва определена последователност от действия, всяка от които трябва да бъде съобразена с множество фактори, определящи в крайна сметка окончателните резултати.

Първата необходима стъпка е оценката на съществуващия риск за сигурността на обекта. Най-общо рискът се определя като произведение на вероятността за нежеланото действие/Кражба,саботаж, вандализъм и т.н./

и сериозността на последиците.

С използването на охранителни системи се цели предотвратяване на злонамерен достъп до площи от обекта или целия обект посредством устройства за детекция на движение в охраняемите обеми, детекция на проникване откъм периферията на обекта чрез охрана на стъклените площи, врати, леки стени и др. След обработка регистрираните сигнали се препращат към организация за централизиран мониторинг за вземане на мерки.

Сигнално-охранителните средства могат да се разглеждат и като средства, намаляващи (предпазващи) рисковете и опасностите от нежелани събития, предизвикващи морални и материални загуби в поетите за охрана и защита фирмени обекти – офиси, банки, предприятия, складове, магазини, дворове, жилища и хора. Целта е повишаване на сигурността и безкомпромисност в охранявания обект, намаляване субективността на човешкия фактор и поемане под охрана на повече обекти с използването на по-малък човешки ресурс чрез оборудването им със сигнално-охранителни системи.

Основените елементи на всяка алармена система са детекторът(датчик), контролния панел(алармена централа) и известяващо устройство(сирена), че е възникнала опасност oт проникване в охранявания обект.

Сигнално-охранителната система е предназначена

– да се наблюдава и управлява отдалечено, посредством мобилен телефон чрез използването на специализирано приложение

– да регистрира – основна функция, свързана с детектирането на злоумишлено действие или пожар, заплашващо сигурността на охраняваните обекти, предмети или имущество

– да известява – алармираща система, т.е. система за вдигане по тревога

– да има доказателствена функция – подпомага идентифицирането и уличаването на нарушители

– да осъществява информационна функция – подпомага бързата и правилна реакция на обслужващия персонал

– да има самодиагностираща функция – самостоятелно тестване на всички изграждащи системата компоненти.

– изпращане на съобщения от локални системи до отдалечен оперативен център посредством комуникационни средства ( радиопредаватели и GPRS модули ).

Класификацията на техническите системи за сигурност се прави в зависимост oт вида или начина на осъществяване на регистриращата функция или в зависимост от това дали е реализирана някоя по- специфична и конкретно приложима по предназначение система.

Квалификация на техническите системи за сигурност:

  • периметрови сигнално-охранителни системи;
  • оградни периметрови сигнално-охранителни системи;
  • телевизионни системи за наблюдение и контрол;
  • технически системи за охрана на помещения и предмети в тях.

Всички обекти се включват към централизираната система за охрана на СОТ 161 , като се осъществява реакция с въоражени автопатрули в рамките на минути, след поддаване на алармен сигнал от системата за охрана монтирана в обекта.

За да направите най-правилния избор на система за сигурност и охрана, ни потърсете, за извършване на оглед и изготвяне на индивидуална оферта. В секция “Оферти” можете да намерите информация и примерни оферти за стандартни обекти.